Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få upp till -15% rabatt på ditt första köp. registrera dig
Gratis leverans från 1 199,00 sek
Säker shopping
Idosell security badge

Regler för butiker

§ 1 Definitioner

 1. Föreskrifter - dessa föreskrifter, som fastställer principerna för ingående av distansförsäljningsavtal via Internetbutiken, principerna för fullgörande av dessa avtal, rättigheter och skyldigheter för parterna i distansförsäljningsavtalet och principerna för klagomålsförfarandet. När det gäller tjänster som tillhandahålls elektroniskt är reglerna och förordningarna de regler och förordningar som avses i artikel 8 i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 2. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan rättskapacitet som enligt lagen har rättskapacitet och som ingår ett distansförsäljningsavtal med säljaren.
 3. Konsument - en konsument i den mening som avses i artikel 22 1 i civillagen. Enligt den lagstadgade definitionen anses en fysisk person som gör en juridisk transaktion med en företagare som inte är direkt kopplad till dennes ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet vara en konsument.
 4. En fysisk person som driver en enskild firma och som gör ett köp av icke-yrkesmässig karaktär - En fysisk person som ingår ett distansförsäljningsavtal med direkt anknytning till sin affärsverksamhet, när det av avtalets innehåll framgår att det inte är av yrkesmässig karaktär för den personen, vilket i synnerhet beror på föremålet för hans/hennes affärsverksamhet, som görs tillgänglig på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och information om affärsverksamhet, och som enligt lagen har rätt att: att frånträda avtalet i enlighet med de regler som gäller för konsumenter, att tillämpa bestämmelserna om förbjudna klausuler i avtalsmallar och om garantiansvar för fel i den sålda varan.
 5. Säljare:
  BIOSHI S.A.,
  tel. +48 788 208 018,
  kontakter@bioshi24.se,
  NIP PL6762649713,
  REGON 526170605.
 6. Adress till säljarens säte:
  aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków
 7. Onlinebutik - webbplats som drivs av säljaren, tillgänglig på följande elektroniska adresser: bioshi24.se, genom vilken kunden kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varorna eller beställa tjänster.
 8. Avtal om distansförsäljning - ett avtal om försäljning av varor/ tillhandahållande av tjänster/leverans av digitalt innehåll (om tillämpligt), som ingås via webbutiken.
 9. Varor - en rörlig vara som kunden kan köpa från webbutiken.
 10. Integritets- och cookiepolicy för webbutiken - ett dokument med detaljerade regler för behandling av personuppgifter och användning av cookies. Integritets- och cookiepolicyn utgör bilaga 3 till villkoren och finns tillgänglig på https://bioshi24.se/se/privacy-and-cookie-notice.
 11. Varaktigt medium - material eller verktyg som gör det möjligt för kunden eller säljaren att lagra information som är personligt riktad till kunden på ett sätt som gör det möjligt att få tillgång till informationen i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för de ändamål som informationen används för och som gör det möjligt att återskapa den lagrade informationen i oförändrad form, särskilt elektronisk post.
 12. Elektroniskt beställningsformulär - det elektroniska beställningsförfarande som säljaren gör tillgängligt för köparen.
 13. Elektronisk returblankett - elektroniskt returförfarande som säljaren tillhandahåller köparen; finns på https://bioshi24.se/returns-open.php.
 14. Elektroniskt reklamationsformulär - det elektroniska reklamationsförfarande som säljaren ställer till köparens förfogande; finns på https://bioshi24.se/rma-open.php.
 15. Skicka en beställning - bekräftelse av en beställning genom att kunden klickar på knappen "Beställ och betala", vilket behandlas som en bindande avsiktsförklaring från kunden om att ingå ett distansavtal med säljaren.
 16. Konto - en uppsättning uppgifter som lagras i webbutiken och i säljarens IT-system om en viss kund och de beställningar som denne lagt och de distansförsäljningsavtal som denne ingått, med hjälp av vilka kunden kan lägga beställningar, samt avbryta eller ändra dem i tid och ingå distansförsäljningsavtal.

§ 2 Allmänna bestämmelser

 1. Typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt:
  1. ingående av avtal om onlineförsäljning - med avseende på varor som säljs i Internetbutiken,
  2. Principer för registrering och användning av ett konto inom ramen för Internetbutiken,
  3. lägga till åsikter, kommentarer och betyg - Kunden kan lägga till en åsikt eller kommentar till sin beställning,
  4. Skicka e-postmeddelanden där säljaren bekräftar mottagandet av en beställning, eventuellt mottagande av betalning, godkännande av en beställning för behandling.
 2. Användningen av Internetbutiken är möjlig under förutsättning att det datasystem som kunden använder uppfyller följande tekniska minimikrav:
  1. Webbläsare i den aktuella versionen, t.ex:
   • Firefox
   • Krom
   • Microsoft Edge
  2. ett program för att visa filer i PDF-format.
 3. Säljaren ska göra dessa villkor tillsammans med bilagorna tillgängliga via länken på hemsidan före, under och efter distansförsäljningsavtalets ingående. Köparen kan ladda ner och skriva ut den.
 4. För att garantera säkerheten vid överföringen av meddelanden och uppgifter i samband med de tjänster som tillhandahålls, vidtar Internet Shop tekniska och organisatoriska åtgärder som är anpassade till säkerhetsnivån för de tjänster som tillhandahålls, särskilt åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar de personuppgifter som överförs via Internet.

§ 3. Beställningar

 1. En beställning i Onlinebutiken kan göras via Kontot eller välja alternativet att köpa utan registrering, i vilket fall ett internt konto skapas på basis av vilket Kunden kan skapa ett Konto. Det interna kontot behålls tills uppgifterna raderas från systemet eller kontot spärras.
 2. Köpet görs genom att fylla i det elektroniska beställningsformuläret som finns på Webbutikens webbplats. De beställda varorna väljs ut genom att lägga dem i varukorgen. Det elektroniska beställningsformuläret anger <span> m. </span> in. vilka varor, till vilket pris och i vilka kvantiteter, vill kunden beställa till den plats som han angett. Kunden vidtar lämpliga tekniska åtgärder baserat på de visade meddelandena.
 3. Efter att kunden har tillhandahållit alla nödvändiga uppgifter kommer en sammanfattning av beställningen att visas. Beställningssammanfattningen kommer att innehålla information om: Säljarens identifieringsdata, föremål för beställningen, enhet och totalpris för de beställda Varorna, inklusive leveranskostnader och annan, om någon, vald betalningsmetod, vald leveransmetod, tid och leveranskostnader.
 4. Om föremålet för avtalet är leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett materiellt medium eller tjänster som tillhandahålls elektroniskt eller på distans - accepterar konsumenten i en extra kryssruta som krävs för att göra en beställning och som finns på det elektroniska beställningsformuläret: "Jag samtycker till leverans av digitalt innehåll, som inte är inspelat på ett materiellt medium eller för tjänstens början före utgången av 14 dagar från datumet för ingående av avtalet och jag erkänner förlusten av rätten att frånträda avtalet ". Säljaren kommer att bekräfta mottagandet av ovanstående samtycke via e-post
 5. För att göra en beställning är det nödvändigt att i det elektroniska beställningsformuläret ange de personuppgifter som är markerade som obligatoriska, acceptera innehållet i villkoren och skicka beställningen genom att trycka på knappen "Beställ och betala".
  1. Kundens avsändande av ett elektroniskt beställningsformulär utgör en bindande viljeförklaring att ingå ett distansavtal i enlighet med innehållet i dessa villkor.
  2. Ett distansförsäljningsavtal anses ha ingåtts när säljaren accepterar det elektroniska beställningsformuläret, vilket bekräftas genom att ett meddelande visas för köparen som bekräftar att beställningen har accepterats och som anger beställningsnumret.
  3. Efter att ha ingått ett distansförsäljningsavtal får kunden en e-postbekräftelse av den gjorda beställningen, som innehåller: en bekräftelse på att beställningen accepterats och en slutlig bekräftelse på alla väsentliga delar av beställningen och de allmänna villkoren för det ingångna distansförsäljningsavtalet (regler för webbutiken med bilagorna 1 och 2), säljarens uppgifter, säljarens ansvar för kvaliteten på utförandet, om de tjänster som säljaren tillhandahåller efter försäljningen och om hur och vilka effekter det har att frånträda avtalet. Anvisningar om hur och vilka följder en uppsägning av avtalet får finns i bilaga 1.
  4. Tills säljaren har börjat behandla beställningen:
   1. Kunden kan ändra sin beställning med hjälp av den tekniska lösningen som finns på sidan Elektroniskt beställningsformulär och gå igenom hela beställningsvägen på nytt. Beställningen ändras genom att en ny beställning görs som ersätter den tidigare gjorda beställningen. Alternativt krediteras kundens betalning på den nya beställningen och om det rör sig om en överbetalning återförs den till det bankkonto från vilket betalningen gjordes.
   2. Kunden kan avbryta sin beställning genom att välja alternativet "Avbryt beställning" på sidan för det elektroniska beställningsformuläret.
  5. Om kunden annullerar beställningen återbetalar säljaren betalningen inom 3 arbetsdagar. Betalningen återbetalas med samma betalningsmetod som kunden använde.
  6. Behandlingstiden för beställningen är mellan 1 och 30 arbetsdagar från det att avtalet har ingåtts.

§ 4 Betalning

 1. I nätbutiken kan du betala med förskottsbetalning, kontant vid leverans (med betalning på konto efter leverans). Betalningsuppskov är möjligt i situationer som överenskommits individuellt med säljaren.
 2. Betalning för varorna kan ske på det sätt som valts vid beställningstillfället på det elektroniska beställningsformuläret.
 3. De för närvarande tillgängliga betalningsmetoderna för förskottsbetalning i webbutiken finns på https://bioshi24.se/se/payments.

§ 5 Leverans

 1. På det elektroniska beställningsformuläret ska kunden välja leveranssätt genom att kryssa för det val som gjorts.
 2. Om kunden inte hämtar varorna, vilket leder till att varorna returneras till säljaren, får säljaren frånträda försäljningsavtalet. Återkallelse av avtalet sker genom ett meddelande till kunden i form av ett e-postmeddelande.
 3. I den situation som anges i punkt 2 är säljaren skyldig att omedelbart återlämna den betalning som mottagits för de varor som kunden köpt till kunden.
 4. De leveransmetoder som för närvarande finns tillgängliga i webbutiken finns på https://bioshi24.se/se/delivery.

§ 6 Ångerrätt från avtalet - elektronisk returblankett

 1. En köpare som är en konsument och som har ingått ett distansavtal kan frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Om du drar dig ur ett distansförsäljningsavtal ska avtalet anses inte ha ingåtts.
 2. En fysisk person som driver en enskild firma och som gör ett icke-yrkesmässigt köp ska också ha rätt att frånträda avtalet enligt de principer som anges i kapitlen 6 och 7 i dessa föreskrifter.
 3. Säljaren ska kontrollera rätten att lämna in en förklaring om att han eller hon frånträder avtalet av den person som anges i punkt 2. Kontrollen sker genom att kontrollera om det ingångna avtalet inte är av yrkesmässig karaktär för personen i fråga - vilket i synnerhet görs genom att analysera de PKD-koder som anges i det centrala registret över företagsverksamhet och information.
 4. Om det konstateras att köpet av Varorna som gjorts av en person som driver en enskild firma i webbutiken var av yrkesmässig karaktär - ska Säljaren omedelbart, dvs. senast inom 3 arbetsdagar från mottagandet av ångerförklaringen - informera den person som gjort förklaringen att på grund av den yrkesmässiga karaktären av köpet som gjorts - har han eller hon inte rätt att ångra sig, och därför ska den gjorda förklaringen om att ångra sig från avtalet - inte ha någon rättslig verkan. Om en fysisk retur av Varorna har gjorts tillsammans med förklaringen om återkallelse - ska Varorna skickas tillbaka på bekostnad av den person som gör förklaringen och till den adress som tidigare angivits i beställningen. Säljarens svar ska ges på samma sätt som den person som gör deklarationen.
 5. Om konsumenten frånträder avtalet ska konsumenten endast stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
 6. I konsumentens förklaring måste konsumenten tydligt uttrycka sin vilja att frånträda avtalet, särskilt kan konsumenten:
  1. använda det elektroniska returformuläret som finns på webbutikens webbplats: https://bioshi24.se/returns-open.php.
  2. frånträda avtalet med hjälp av den ångerblankett som bifogas som bilaga 2 - genom att skicka den till adressen till säljarens säte.
  3. Säljaren ska omedelbart bekräfta på ett varaktigt medium att han har mottagit en förklaring om att han frånträder avtalet som lämnats in på det sätt som anges i punkterna 1 och 2.
 7. Det räcker med att skicka in deklarationen innan den löper ut för att tidsfristen ska vara uppfylld.
 8. Tidsfristen för återkallelse ska börja löpa:
  1. för ett avtal som innebär att säljaren levererar varorna och är skyldig att överföra äganderätten till dem - från det att konsumenten eller en tredje part som konsumenten angett, förutom transportören, tar varorna i besittning, och i fråga om ett avtal som:
   1. omfattar flera artiklar som levereras separat, i partier eller i delar - från det att den sista artikeln, partiet eller delen tas i besittning;
   2. består i regelbunden leverans av föremål under en viss tidsperiod - från att den första föremålet tagits i besittning;
  2. för andra kontrakt - från dagen för kontraktets ingående.
 9. Formen för förklaringen om frånträde från avtalet (bilaga nr 2 till dessa bestämmelser) och information om utövandet av rätten att frånträda avtalet (bilaga nr 1 till dessa bestämmelser) tillhandahålls i elektronisk form som anges i punkt 3.5 .3 i dessa föreskrifter.
 10. Rätten att frånträda ett distansförsäljningsavtal gäller inte avtal som avses i art. 38 i lagen av den 30/05/2014 (Journal of Laws of 2019, punkt 134) om konsumenträttigheter, <span> m. </span> in. Boka tid:
  1. där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har kontroll över och som kan inträffa före tidsfristen för att frånträda avtalet;
  2. vars föremål för tjänsten är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt kundens specifikation eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov;
  3. för vilket föremålet för tjänsten är en vara som levererats i förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen har öppnats efter leverans;
  4. där föremålet för framförandet är en ljud- eller bildupptagning eller datorprogramvara som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnas efter leveransen;
  5. Tillhandahållande av digitalt innehåll och elektroniska licenser som inte är registrerade på ett fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen löper ut och efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om att ångerrätten har gått förlorad;
  6. Leverans av varor som riskerar att snabbt försämras eller föråldras, och leverans av varor som till sin natur är oskiljaktigt blandade med andra varor efter leveransen;
  7. för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal;
  8. avslutas genom offentlig auktion;
  9. För tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering, tjänster i samband med fritids-, underhållnings-, sport- eller kulturevenemang, om det i avtalet anges datum eller tidsperiod för utförandet;
  10. Om tjänsten består av alkoholhaltiga drycker, vars pris har överenskommits när försäljningsavtalet ingicks, vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan kontrollera;

7 § Effekter av att häva ett avtal om försäljning av varor

 1. Säljaren ska inom 14 dagar från mottagandet av förklaringen om att han/hon frånträder köpeavtalet återbetala konsumenten alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive leveranskostnader, som motsvarar det billigaste leveranssättet som säljaren erbjuder.
  1. Betalningen ska återbetalas med samma betalningsmetod som konsumenten använt.
  2. Om konsumenten för att utöva sin ångerrätt använder det elektroniska returformuläret kommer pengarna att återbetalas med den valda metoden och till det bankkonto som konsumenten har angett.
 2. Om säljaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna hos konsumenten kan säljaren hålla inne återbetalningen av den betalning som han fått från konsumenten tills han har fått tillbaka varorna eller konsumenten har lämnat bevis på att varorna har återlämnats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 3. Säljaren kan erbjuda konsumenten att själv hämta varorna hos konsumenten. Om säljaren inte har gett något sådant erbjudande ska konsumenten dock omedelbart, men senast 14 dagar efter det att konsumenten har frånträtt avtalet, återlämna varan till säljaren (eller till en person som av säljaren har bemyndigats att hämta varan). För att hålla tidsfristen räcker det att återlämna varan innan den löper ut. Varor som konsumenten returnerar ska skickas till adressen för säljarens registrerade kontor.
 4. Konsumenten ska vara ansvarig för varje värdeminskning av varorna till följd av att de används utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 8 Klagomål

 1. Säljaren är skyldig att leverera varor utan fysiska och juridiska fel och är ansvarig gentemot kunden för fysiska och juridiska fel i de köpta varorna på de villkor som anges i civillagen.
 2. Om varorna har fysiska eller juridiska fel kan köparen lämna in ett klagomål till säljaren enligt garantin för fel:
  1. via det elektroniska klagomålsformuläret;
  2. skriftligen till adressen på säljarens säte eller via e-post till kontakter@bioshi24.se.
  3. Reklamationen ska ange det fel som köparen anser att varorna har, de krav som ställs på säljaren och, om möjligt, dokumentera felet i fråga. Säljaren ska svara på klagomålet inom 14 dagar efter att det har mottagits. Om han inte har svarat inom den ovannämnda tidsfristen skall han anses ha godtagit klagomålet. Svaret på klagomålet ska lämnas av säljaren till köparen skriftligen eller på ett varaktigt medium.
  4. De åtgärder som köparen ska vidta för att lämna in ett klagomål, inklusive sättet att leverera de varor som klagomålet gäller till säljaren, anges i olika steg i det elektroniska reklamationsformuläret.
  5. Om Säljaren anser att klagomålet är berättigat: Säljaren ska stå för kostnaderna för utbyte, reparation, inklusive fraktkostnader i samband med klagomålet av Varorna.
  6. Säljaren ska kontrollera om det klagomål som lämnas in av en enskild firma som gör ett köp av icke yrkesmässig karaktär är av icke yrkesmässig karaktär för den personen. Kontrollen görs genom att analysera de PKD-koder som anges i det centrala registret över företagsverksamhet och information.
  7. Om konsumenten har lämnat in ett klagomål och tvisten inte har lösts ska säljaren ge konsumenten ett uttalande på papper eller annat permanent medium om följande:
   1. Avsikten att ansöka om ett förfarande för tvistlösning utanför domstol för konsumenttvister eller samtycke till att delta i ett sådant förfarande.
   2. vägran att delta i förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol.

§ 9 Återkoppling

 1. Inom en viss tidsperiod efter det att beställningen har slutförts kan kunden med ett konto - i ett e-postmeddelande uppmanas att lägga till ett betyg för beställningen och ett betyg för enskilda varor. Bedömningen av beställningen och de enskilda varorna är frivillig och kostnadsfri, och för att göra detta måste kunden klicka på länken som leder till en separat sida. Kunden kan bara lägga till dessa betyg en gång per beställning.
 2. Inom ramen för de ovannämnda bedömningarna kan kunden ge ett stjärnbetyg från 1 till 5 och lägga till ett verbalt uttalande med högst 65535 ordtecken. De ovannämnda klassningarna undertecknas automatiskt med kundens namn och den stad som kunden angav vid registreringen av kontot.
 3. Betyg lagras och visas offentligt på webbutikens webbplats samt på webbplatserna https://zaufaneopinie.idosell.com och https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Säljaren verifierar eller kontrollerar inte i sak betygsättningen av beställningar. Köparen är ensam och självständigt ansvarig för de uppgifter som anges i bedömningarna. Säljaren har rätt att helt eller delvis spärra betyg i enlighet med lagens bestämmelser och dessa villkor.
 5. Det är inte tillåtet att placera innehåll som innehåller information som är osann, vilseledande, vulgär, aggressiv, stötande eller som uppenbarligen anses strida mot god sed. Det är också oacceptabelt att publicera innehåll som är olagligt, som kränker tredje parts rättigheter eller som utgör illojal konkurrens.
 6. Kunden förbinder sig att avstå från att publicera innehåll som innehåller länkar till externa webbplatser, som är av marknadsförings- eller reklamkaraktär eller som innehåller personuppgifter om tredje part. Det är också förbjudet att publicera olagligt innehåll, särskilt innehåll som utgör illojal konkurrens etc.
 7. Kunden är ansvarig för det innehåll som han/hon redigerar och publicerar, i synnerhet när det gäller överträdelser av tredje parts rättigheter eller egendom.
 8. På kundens uttryckliga begäran kan innehållet i betygen döljas för andra användare av butiken, men det tilldelade stjärnbetyget ingår i det totala betyget för butiken och varorna.

§ 10 Immateriella rättigheter

 1. Kunden förklarar att han/hon inte har rätt till några rättigheter, inklusive upphovsrätt eller relaterade rättigheter till de bedömningar och uttalanden som han/hon gjort, förutom rätten att använda webbutiken på det sätt som anges i villkoren. Kunden ska inte ha rätt till inspelning, reproduktion, tillgängliggörande, publicering eller distribution av innehållet, såvida inte en sådan rätt följer av bestämmelserna i lagen eller dessa villkor.
 2. Kunden har inte rätt att på något sätt ingripa i innehållet, särskilt inte i innehållet, strukturen, formen, grafiken, driftsmekanismen eller andra delar av Internetbutiken.
 3. Genom att placera Utvärderingar i webbutiken, som utgör verk i den mening som avses i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter, beviljar kunden säljaren en icke-exklusiv och kostnadsfri licens, obegränsad i fråga om tid och territorium, för säljarens användning av dessa verk, tillsammans med rätten att bevilja en underlicens, vilket innefattar att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att alla kan få tillgång till det på en plats och vid en tidpunkt som de väljer individuellt (Internet). Licensen beviljas för alla exploateringsområden som är kända vid tidpunkten för beviljandet, särskilt följande exploateringsområden:
  1. inom området för inspelning och mångfaldigande av verket med hjälp av alla tekniker - särskilt genom tryckning, reprografi, magnetisk inspelning, digital, dvs. med hjälp av alla tekniker på alla audiovisuella eller visuella bärare, särskilt på audiovisuella skivor, CD-skivor, datorskivor, i ett multimedianätverk, inklusive Internet och tillhörande onlinetjänster och mångfaldigande, inspelning, användning på Internet, reklam, mångfaldigande av inspelningen i elektronisk form i datorminne och i interna och externa nätverk,
  2. Användning av hela eller delar av verket, eller delar av verket, med möjlighet till ändring på grund av det relevanta online-mediets karaktär, i alla publikationer, särskilt online, digitala, nyhetsbrev och information, ensamma eller i kombination med andra verk eller delar av verk. Användning av hela eller delar av verket i marknadsföringssyfte och reklam, särskilt i form av audiovisuell, ljud- och medieannonsering.
  3. inom ramen för handeln med originalet eller kopiorna på vilka verket har fastställts - marknadsföring, utlåning, uthyrning av originalet eller kopiorna,
  4. inom ramen för spridning av verket på annat sätt än vad som anges ovan - offentligt framförande, utställning, visning, reproduktion samt sändning och återutsändning, liksom att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att alla kan få tillgång till det på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
  5. Användning av verk för reklam- och marknadsföringsändamål;
 4. Kundens eller bedömarens radering av kontot i enlighet med avsnitt 9.8 ska inte påverka giltigheten av ovanstående licens.

§ 11 Slutbestämmelser

 1. Dessa villkor gäller från och med 2021.02.01.
 2. Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor ändras eller ogiltigförklaras genom ett beslut av en behörig myndighet eller domstol ska de återstående bestämmelserna förbli i kraft och binda säljaren och kunden.
 3. Den lag som är tillämplig för att lösa tvister som rör villkoren ska vara polsk lag. Dessa tvister ska avgöras av den lokalt behöriga allmänna domstolen. Kunden, som är en konsument, kan också använda sig av utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och driva anspråk. All information om hur klagomål och krav kan behandlas utanför domstol finns på webbplatsen för Konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten: www.uokik.gov.pl. Samtidigt vill vi informera er om att de angivna förfarandena är frivilliga och att båda parter måste samtycka till dem.
 4. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 informerar vi dig om att en plattform för tvistlösning online mellan konsumenter och näringsidkare på EU-nivå (ODR-plattform) finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en webbplats med en enda kontaktpunkt för konsumenter och näringsidkare som vill lösa en tvist om avtalsförpliktelser som uppstår i samband med ett onlineförsäljnings- eller tjänsteavtal utanför domstol.

§ 12 Bilaga 1 - Information om utövandet av ångerrätten

 1. En enskild näringsidkare som gör ett köp av icke-yrkesmässig karaktär, dvs. som särskilt beror på föremålet för hans/hennes affärsverksamhet, som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och information om affärsverksamhet, ska också ha rätt att frånträda avtalet enligt följande regler. Du har rätt att frånträda avtalet enligt följande regler - konsumenten. Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar:
  1. vid ett köpeavtal, från den dag då du tar varorna i besittning eller då en annan tredje part än transportören och som du angett tar varorna i besittning;
  2. vid ett avtal som föreskriver överföring av äganderätten till flera föremål som levereras separat från den dag då du får det sista föremålet i din besittning eller då en annan tredje part än transportören och som du angett får det sista föremålet i sin besittning;
  3. vid ett avtal som föreskriver överföring av äganderätten till föremål som levereras i delar eller portioner, från den dag då du får den sista delen eller portionen i din besittning eller då en annan tredje part än transportören och som du har angett får den sista delen eller portionen i din besittning;
  4. vid avtal om regelbunden leverans av varor, under en bestämd tidsperiod från och med den dag då du får den första varan i din besittning eller när en tredje part som inte är transportören och som du har angett får den första varan i sin besittning;
  5. När det gäller avtal om tillhandahållande av tjänster eller digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, från den dag då avtalet ingås.
 2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, dvs: BIOSHI S.A. aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, tel. +48 788 208 018, no-reply@idosell.com om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. brev per post, fax eller e-post).
 3. Du kan använda den förlaga till uttagsblankett som finns, men det är inte obligatoriskt.
 4. Du kan också fylla i den elektroniska returblanketten som finns på webbutikens webbplats: https://bioshi24.se/returns-open.php. Om du använder det här alternativet skickar vi dig utan dröjsmål en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande om återkallelse på ett hållbart medium.
 5. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om utövandet av din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.
 6. Om du ångrar detta avtal ska vi utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva din rätt att ångra detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av vanlig leverans som vi erbjuder). Vi ersätter dig med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.
 7. För avtal som innebär överföring av äganderätten till en vara där vi inte har erbjudit oss att hämta varan i händelse av återkallelse - ska vi hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varan eller tills du har gett oss ett bevis på att du har återlämnat den, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 8. Skicka den returnerade varan till följande adress: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du informerade oss om att du frånträder avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan före utgången av 14-dagarsperioden. Du måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera varan.
 9. På grund av Varornas vikt och mått kan det vid ett återkallande - och vid en retur av Varorna - uppstå högre kostnader än normalt porto. Om du vill använda en kurirtjänst kan du behöva skicka paketet på en pall, vilket är dyrare än vanlig postleverans.

§ 13 [Bilaga 2 - Förlaga till ångerblankett] (https://bioshisi24.se/regulation.php?file=att2 "Ladda ner dokument")

pixel