Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få upp till -15% rabatt på ditt första köp. registrera dig
Gratis leverans från 1 199,00 sek
Säker shopping
Idosell security badge

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig och definitioner

 1. Administratören av dina personuppgifter är BIOSHI S.A. med säte i Krakow på aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków, KRS: 0001053787 (hädanefter kallad: "Administratör")
 2. Du kan kontakta dataadministratören:
  1. på korrespondensadressen: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków,
  2. på e-postadressen: kontakter@bioshi24.se.
 3. Användare - en fysisk person som går in på webbplatsen/webbplatserna i onlinebutiken eller använder de tjänster eller funktioner som beskrivs i denna sekretess- och cookiespolicy.
 4. Kund - en fysisk person med full rättskapacitet, en fysisk person som är en Konsument, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, som beviljas rättskapacitet enligt lag, som sluter ett distansförsäljningsavtal med Säljaren.
 5. Onlinebutik - en onlinetjänst som drivs av säljaren, tillgänglig på de elektroniska adresserna (webbplatserna): https://bioshi24.se, genom vilken kunden/användaren kan få information om varorna och deras tillgänglighet och köpa varorna eller beställa tillhandahållande av en tjänst.
 6. Nyhetsbrev - information, inklusive kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002. om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Journal of Laws of 2020, punkt 344) från säljaren, skickat till kunden/användaren elektroniskt; dess mottagande är frivilligt och kräver samtycke från kunden/användaren.
 7. Konto - en uppsättning data som lagras i Onlinebutiken och i Säljarens IT-system om en given Kund/Användare och de beställningar som lagts och avtal som ingåtts av denne, med hjälp av vilka Kunden/Användaren kan lägga beställningar och ingå avtal.
 8. GDPR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 /EC (General Data Protection Regulation data).

Dataskyddsombud
1. Företaget har utsett en personuppgiftsinspektör.
2. I frågor som rör behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på: iod@bioshi.pl

2. Omfattning av bearbetade uppgifter

För att implementera distansförsäljningsavtalet behandlar Säljaren: information om Användarens enhet för att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt: datorns IP-adress, information som finns i cookies eller annan liknande teknik, sessionsdata, webbläsardata, enhet data, aktivitetsdata på webbplatsen, inklusive på enskilda undersidor; geolokaliseringsinformation, om Användaren har samtyckt till tjänsteleverantörens tillgång till geolokalisering. Geolokaliseringsinformation används för att tillhandahålla mer skräddarsydda produkt- och tjänsteerbjudanden; Användarnas personuppgifter: namn, efternamn, registrerad kontorsadress, korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, NIP (skattenummer), bankkontonummer eller andra personuppgifter som krävs för att genomföra köpet och som krävs av administratören i inköpsprocessen. Denna information innehåller inte uppgifter om användarnas identitet, men i kombination med annan information kan den utgöra personuppgifter och därför ger administratören den fullt skydd enligt GDPR.

3. Syfte, rättslig grund och varaktighet för databehandling

1. Personuppgifter som lämnas till administratören vid registrering av ett shoppingkonto i nätbutiken kommer att behandlas i syfte att kommunicera, upprätthålla kundkontot (vid kontoregistrering) och fullgöra beställningen som görs i nätbutiken som ägs av handläggare, enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav b) GDPR, samt att fullgöra juridiska och skattemässiga skyldigheter i samband med
genomförda beställningar, enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav c) GDPR. De erhållna personuppgifterna kan också användas i Administratörens juridiskt motiverade intresse, vilket bör betraktas som marknadsföring av egna produkter och tjänster, baserat på premissen som anges i Art. 6 avsnitt 1 bokstav f) GDPR. Uppgifterna behandlas tills Kunden/Användaren slutar använda Webbutiken.
2. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR, för att tillhandahålla tjänsten, det vill säga kontrakt för tillhandahållande av elektroniska tjänster i enlighet med bestämmelserna och i enlighet med art. 6 avsnitt 1 bokstav en GDPR, i samband med samtycke till användning av specifika cookies eller annan liknande teknik, uttryckt av lämpliga inställningar av webbläsaren i enlighet med telekommunikationslagen eller i samband med samtycke till geolokalisering. Uppgifterna behandlas tills Kunden/Användaren slutar använda Webbutiken.
3. Personuppgifter som erhålls via kontaktformuläret kommer att användas för att behandla den inlämnade förfrågan och eventuell ytterligare kontakt, i enlighet med det samtycke som beviljats, på grundval av de premisser som anges i art. 6 avsnitt 1 bokstav a) GDPR. Personuppgifterna i fråga kan också användas i
Administratörens juridiskt motiverade intresse, vilket bör betraktas som marknadsföring av egna produkter och tjänster, baserat på den premiss som anges i Art. 6 avsnitt 1 bokstav f) GDPR. Det beviljade samtycket kan återkallas när som helst, vilket inte påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke innan dess återkallelse. Att lämna uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att behandla/besvara den inlämnade ansökan/frågan.
4. Uppgifter som lämnas till administratören under kontoregistrering kan behandlas för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls genom att använda dem enbart för utbildningsändamål enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav f) GDPR. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för detta ändamål.

4. Administratörens marknadsföringsaktiviteter

 1. På Webbutikens webbplats kan dataadministratören publicera marknadsföringsinformation om sina produkter eller tjänster. Detta innehåll visas av dataadministratören i enlighet med art. 6(1)(a) f GDPR, det vill säga i enlighet med dataadministratörens legitima intresse som består av att publicera innehåll relaterat till de tjänster som tillhandahålls och innehållet i reklamkampanjer där dataadministratören är involverad. Samtidigt bryter denna åtgärd inte mot kunders/användares rättigheter och friheter, kunder/användare förväntar sig att få liknande innehåll, eller förväntar sig det eller så är det deras direkta syfte med att besöka webbplatsen/sidorna i onlinebutiken.

5. Mottagare av användardata

 1. Dataadministratören lämnar ut användarnas personuppgifter endast till behandlande enheter enligt ingångna avtal om att anförtro behandlingen av personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dataadministratören, t ex hosting och drift av webbplatsen, IT-tjänster, marknadsföring och PR-tjänster.

6. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

 1. Personuppgifter kommer inte att behandlas i tredjeländer.

7. Rättigheter för registrerade

 1. Varje registrerad har rätt:
  1. åtkomst (artikel 15 i GDPR) - få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om hennes personuppgifter behandlas. Om uppgifter om en person behandlas har han eller hon rätt att få tillgång till dem och få följande information: om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, ca. perioden för datalagring eller om kriterierna för att fastställa dem, om rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av den registrerades personuppgifter och att invända mot sådan behandling;
  2. att få en kopia av uppgifterna (artikel 15.3 i GDPR) - att få en kopia av den registrerade som är föremål för behandling, den första kopian är kostnadsfri, och för efterföljande kopior kan dataadministratören ta ut en rimlig avgift från administrativa kostnader;
  3. för rättelse (artikel 16 i GDPR) - begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne, eller komplettering av ofullständiga uppgifter;
  4. att radera uppgifter (artikel 17 i GDPR) - begära radering av personuppgifter om dataadministratören inte längre har en rättslig grund för sin behandling eller om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen;
  5. att begränsa behandlingen (artikel 18 i GDPR) - begäran om att begränsa behandlingen av personuppgifter när:
   1. den registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna - under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera uppgifternas riktighet,
   2. behandlingen är olaglig och den registrerade invänder mot att de raderas och begär begränsning av deras användning,
   3. Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dessa uppgifter, men de behövs av den registrerade för att fastställa, driva eller försvara anspråk,
   4. den registrerade har invänt mot behandlingen - tills det har fastställts om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter skälen för den registrerades invändning;
  6. att överföra data (artikel 20 i GDPR) - att i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format ta emot de personuppgifter om henne, som hon lämnat till den personuppgiftsansvarige, och att begära att dessa uppgifter skickas till en annan personuppgiftsansvarig, om uppgifterna behandlas på grundval av samtycke från den person som uppgifterna gäller eller ett avtal som ingåtts med denna och om uppgifterna behandlas på ett automatiserat sätt;
  7. att invända (artikel 21 i GDPR) - att invända mot behandlingen av hennes personuppgifter för administratörens legitima ändamål, av skäl som är relaterade till hennes speciella situation, inklusive profilering. Den personuppgiftsansvarige bedömer sedan förekomsten av giltiga legitima skäl för behandling, åsidosätter de registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller skäl för att upprätta, driva eller försvara anspråk. Om den registrerades intressen enligt bedömningen är viktigare än den personuppgiftsansvariges intressen kommer den personuppgiftsansvarige att vara skyldig att sluta behandla uppgifter för dessa ändamål;
  8. att återkalla samtycke när som helst och utan att ange skäl, men behandlingen av personuppgifter som utfördes innan samtycket återkallades kommer fortfarande att förbli laglig. Återkallande av samtycke kommer att leda till att Administratören upphör att behandla personuppgifter för det ändamål för vilket samtycket uttrycktes.
 2. För att utöva de ovan nämnda rättigheterna bör den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av de angivna kontaktuppgifterna och informera denne om vilken rättighet och i vilken utsträckning han vill utöva.

8. Ordförande för personuppgiftskontoret

 1. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är ordförande för byrån för skydd av personuppgifter med sitt säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas enligt följande:
 2. per brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via den elektroniska inkorgen som finns på: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Hotline: 606-950-0000.

9. Ändringar av integritetspolicyn

 1. Integritets- och cookiespolicyn kan komma att kompletteras eller uppdateras i enlighet med Administratörens aktuella behov för att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till Kunder/Användare.

10. Cookies

 1. Webbutiken utför funktionerna att få information om kunder, användare och deras beteende på följande sätt:
  1. genom att frivilligt föra in information i formulär för ändamål som härrör från funktionen hos en specifik blankett;
  2. genom att spara cookies på slutenheter (så kallade "cookies");
  3. genom att samla in webbserverloggar av webbhotellets värdoperatör (nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt).
 2. Cookies är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på Kundens/Användarens slutenhet och är avsedda för användning av Webbutikens webbplats. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, deras lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.
 3. Webbutiken använder cookies endast efter att Kunden/Butiksanvändaren har uttryckt sitt samtycke i förväg i detta avseende. Du samtycker till användningen av alla cookies av Online Store genom att klicka på knappen "Stäng" när ett meddelande om användningen av cookies av Online Store visas eller genom att stänga detta meddelande.
 4. Om kunden/användaren av nätbutiken inte samtycker till att nätbutiken använder cookies, kan han eller hon använda alternativet: "Jag godkänner inte", även tillgängligt i meddelandet om användningen av cookies på nätet Lagra, eller gör ändringar i webbläsarens inställningar, med för närvarande använda (dock kan detta resultera i felaktig användning av Webbutikens webbplats).
 5. För att hantera cookieinställningar, välj en webbläsare/system från listan och följ instruktionerna: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från cookies är Dataadministratörens legitima intressen, bestående av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och att säkerställa tjänsternas säkerhet.
 7. Onlinebutiken använder två grundläggande typer av cookies: "sessionscookies" och "beständiga cookies". "Sessions"-cookies är temporära filer som lagras på Användarens slutenhet tills du loggar ut, lämnar onlinebutiken eller stänger av programvaran (webbläsaren). "Permanenta" cookies lagras på Kunden/Användarens slutenhet under den tid som anges i cookieparametrarna eller tills de raderas av Kunden/Användaren.

  Funktionella cookies (krävs)

  bioshi24.se
  monit_token : 365 dagar, cookie
  Identifierar butikskunden.
  shop_monit_token : 30 minuter, cookie
  Identifierar butikskunden.
  klient : 1 dagar, cookie
  Identifierar inloggad kund/icke inloggad kunds varukorg.
  affiliate : 90 dagar, cookie
  Lagrar information om partnerns ID från vilket butiken gick in.
  ordersDocuments : cookie
  Lagrar information om dokumentets utskriftsstatus.
  __idsui : 1095 dagar, cookie Fil
  som behövs för att den så kallade enkel inloggning på hemsidan.
  __idsual : 1095 dagar, cookie Fil
  som behövs för att den sk enkel inloggning på hemsidan.
  __IAI_SRC : 90 dagar, cookie
  Lagrar endast källan från vilken webbplatsen nås.
  login : cookie
  Lagrar information om huruvida användaren har loggat in på webbplatsen.
  CPA : 28 dagar, cookie
  Innehåller information om variabler för CPA/CPS-program som webbplatsen deltar i.
  __IAIRSABTVARIANT__ : 30 dagar, cookievariant
  -ID för A/B-testet och IdoSell RS-motorkonfigurationen.
  basket_id : 365 dagar, cookie-
  ID för webbplatsanvändarens korg, tilldelad under den pågående sessionen.
  page_counter : 1 dag, cookie
  Räknare för besökta sidor.
  LANGID : 180 dagar, cookie
  Lagrar information om språket som valts av webbplatsanvändaren.
  REGID : 180 dagar, cookie
  Lagrar information om regionen för webbplatsanvändaren.
  CURRID : 180 dagar, cookie
  Lagrar information om den valuta som valts av webbplatsanvändaren.
  __IAIABT__ : 30 dagar, cookie
  Lagrar A/B-test-ID för att testa och förbättra butikens funktionalitet.
  __IAIABTSHOP__ : 30 dagar, cookie Lagrar
  ID för butiken som deltar i A/B-testet.
  __IAIABTVARIANT__ : 30 dagar, cookie
  Lagrar ID:t för varianten som ritats som en del av det pågående A/B-testet.
  toplayerwidgetcounter[] : cookie
  Lagrar antalet gånger popup-meddelandet har visats.
  samedayPostnummer : 90 dagar, cookie
  Lagrar information om webbplatsanvändarens postnummer, vilket är nödvändigt för att erbjuda en budförsändelse i SameDay-tjänsten.
  applePayTillgänglighet: 30 dagar, cookie
  Lagrar information om huruvida betalningsmetoden ApplePay är tillgänglig för användaren.
  paypalMerchant : 1 dagar, cookie
  PayPal-konto-ID.
  toplayerNextShowTime_ : cookie
  Lagrar information om när nästa popup-meddelande ska visas. 
  discountCode_clicked : 1 day, cookie
  Lagrar information om att stänga baren och informerar om den aktiva rabatten.
  freeeshipping_clicked : 1 dag, cookie
  Lagrar information om att stänga baren för fri frakt.
  omdirigering : cookie
  Lagrar information om att stänga popup-meddelandet som informerar om det föreslagna språket för butiken.
  filterHidden : 365 dagar, cookie
  När du klickar på alternativet för att komprimera filtret för objekt, sparas information om vilket filter som ska komprimeras efter att ha uppdaterat listan med objekt.
  toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
  Lagrar information om att stänga ett popup-meddelande.
  cpa_currency : 60 minuter, cookie
  Innehåller valutainformation för CPA/CPS-program som webbplatsen deltar i.
  basket_products_count : cookie
  Lagrar information om antalet varor i varukorgen.
  wishes_products_count : cookie
  Lagrar information om antalet produkter i favoritlistan.
  remembered_mfa : 365 dagar, cookie
  Lagrar information om den ihågkomna användaren för multi-factor authentication (MFA)
  IAI SA
  iai_accounts_toplayer : 30 dagar, cookie
  Säkerställer korrekt visning av popup-meddelandet som informerar om IdoAccounts inloggningstjänst ( https://www .idosell.com /pl/thousands-of-ready-to-use-functions/logging-in-to-the-shop-from-an-account-in-another-service/ ) .
  IdoSell
  platform_id : cookie
  Lagrar information om huruvida webbplatsen visas i mobilapplikationen.
  paypalAvailability_ : 1 dag, cookie
  Lagrar information om huruvida PayPals betalningsmetod är tillgänglig för användaren.
  ck_cook : 3 dagar, cookie
  Lagrar information om huruvida webbplatsanvändaren har samtyckt till cookies.
  IdoAccounts
  accounts_terms : 365 dagar, cookie
  Lagrar information om huruvida användaren har accepterat samtycke att använda tjänsten IdoAccounts.
  express_checkout_login : 365 dagar,
  CookieNameExpressCheckoutLogin
  Google
  NID : 180 dagar, cookie
  Dessa cookies (NID, ENID) används för att komma ihåg dina preferenser och annan information som ditt föredragna språk, antalet resultat som visas på en sökresultatsida (till exempel 10 eller 20) och om du vill har Google SafeSearch-filtret aktiverat. Den här filen är också nödvändig för att kunna erbjuda betalningstjänsten Google Pay.
  Google reCAPTCHA
  _GRECAPTCHA : 1095 dagar, cookie
  Denna cookie är satt av Google reCAPTCHA, som skyddar vår webbplats mot spamförfrågningar på kontaktformulär.
  PayPal
  ts : cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och driver betalningstjänsterna på webbplatsen.
  ts_c : 1095 dagar, cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och används för att förhindra bedrägerier.
  x-pp-s : cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och driver betalningstjänster på webbplatsen.
  enforce_policy : 365 dagar, cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och driver betalningstjänster på webbplatsen.
  tsrce : 3 days, cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och driver betalningstjänster på webbplatsen.
  l7_az : 60 minuter, cookie
  Denna cookie är nödvändig för PayPals inloggningsfunktion på webbplatsen.
  LANG : 1 dag, cookie
  Denna cookie tillhandahålls vanligtvis av PayPal och driver betalningstjänster på webbplatsen.
  nsid : cookie
  Används i samband med transaktioner på webbplatsen. En cookie krävs för säkra transaktioner.

  Reklamkakor

  SALESmanago
  smclient : 365 dagar, cookie
  Tilldelad till identifierade och övervakade kontakter. Cookien i sig innehåller ingen information som möjliggör identifiering av kontakter och igenkänning av till exempel personuppgifter för den person som besöker webbplatsen. Anslutningen till kontaktkortet görs i SALESmanago-systemet.
  Smuuid : 3650 dagar, cookie
  Spårar anonyma besök, tilldelas varje person som besöker webbplatsen. Unik identifierare - själva kakan innehåller ingen information som möjliggör identifiering av kontakter och igenkänning, till exempel personuppgifter om den person som besöker webbplatsen. Anslutningen till kontaktkortet görs i SALESmanago-systemet.
  Smevent : 30 dagar, cookie
  Tilldelad till identifierade och övervakade kontakter. Cookien innehåller det eventId som tilldelats efter köp av eventkorgen, raderat efter köp av eventen.
  smform : 365 dagar, cookie
  Stöder kontaktformulär och popup-fönster. Information om formulär och popup-beteende - antal besök, senaste besök tidsstämpel, information om att stänga/minimera popup-fönster.
  smg : 365 dagar, cookie
  Identifierar användaren. Slumpmässig identifierare i UUID-format.
  Smg : 365 dagar, cookie
  Identifierar användaren - en global identifierare för hela systemet. Slumpmässig identifierare i UUID-format.
  smvr : 3650 dagar, cookie
  Lagrar information om besök (base64-kodad). Värden kodade av base64.
  smwp : 365 dagar, cookie
  Information om Web Push-avtalsformulär. Sant/falskt värde.
  smrcrsaved : 365 days, cookie
  Sparar om identifieraren har signerats till SALESmanago (utfasad). Sant/falskt värde.
  smOViewsPopCap : 1 dag, cookie
  Sparar information om popup-tak. SM:X|, där X ersätts med ett tal.
  smcfds : 1 dagar, cookie
  Lagrar information om de formulär som visas på webbplatsen. Värden kodade med base64.
  _smps : 1 dag, cookie
  Lagrar information om formulären som visas på sidan. Värden kodade med base64.
  _smvs : 1 dagar, cookie
  Lagrar information om formulären som visas på sidan. Värden kodade med base64.
  Meta (Facebook)
  fbsr_ : cookie
  Innehåller en signerad begäran för Facebook-appens användare.
  fbss_ : 365 dagar, cookie
  Delad session Facebook.
  fbs_: 30 minuter, cookie
  Facebook-session.
  Meta Pixel : 999 dagar, spårningspixel
  Meta Pixel är en kod som låter dig mäta annonseringseffektivitet genom att förstå de åtgärder som webbplatsanvändare vidtar och hjälper till att säkerställa att din butiks annonser visas för rätt personer.
  _fbp : 90 dagar, cookie
  Cookie används för att profilera användare och matcha reklam med användarens profil så exakt som möjligt.
  fr : 90 dagar, cookie
  Cookie används för att profilera användare och matcha reklam med användarens profil så exakt som möjligt.
  _fbc : 730 dagar, cookie
  Senaste besök i butiken.
  tr : cookie
  Cookie används för att profilera användare och matcha reklam med användarens profil så exakt som möjligt.
  sb : 402 dagar, cookie
  Denna cookie hjälper till att identifiera och vidta ytterligare säkerhetsåtgärder i fall någon försöker komma åt ditt Facebook-konto utan auktorisation, till exempel genom att ange slumpmässiga lösenord. Det används också för att spara information som gör att Facebook kan återställa en användares konto om de glömmer sitt lösenord, eller för ytterligare autentisering om de misstänker att någon har hackat deras konto. Detta inkluderar till exempel "sb" och "dbln" cookies, som gör att användarens webbläsare kan identifieras säkert.
  usida : cookie
  Samlar in en kombination av en användares webbläsare och en unik identifierare, som används för att skräddarsy annonser till användare.
  wd : 9 dagar, cookie
  Denna cookie hjälper till att styra trafik mellan servrar och analysera hur snabbt Metaprodukter laddas för olika användare. Tack vare cookies kan Meta även registrera proportioner och dimensioner på användarens skärm och fönster och vet om användaren har högkontrastläge aktiverat, så att den kan presentera sina webbplatser och applikationer korrekt. Till exempel kan den använda "dpr"- och "wd"-filer för att bland annat ge användaren optimal enhetsskärmprestanda.
  språk : 9 dagar, cookie
  Denna cookie innehåller platsen för den senast inloggade användaren i denna webbläsare.
  datr : 7 dagar, cookie
  Syftet med datr-cookien är att identifiera webbläsaren som används för att ansluta till Facebook, oavsett inloggad användare. Denna cookie spelar en nyckelroll i säkerhetsfunktionerna och integriteten på Facebook-webbplatsen.
  bioshi24.se
  RSSID : 180 dagar, cookie
  IdoSell RS användar-ID, används för att visa skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.
  __IAIRSUSER__ : 60 minuter, cookie
  IdoSell RS användar-ID, används för att visa skräddarsydda produktrekommendationer på webbplatsen.
  TradeTracker
  TT2_ : 365 dagar, cookie
  Denna cookie registrerar affiliatens webbplats, kampanjmaterial som används och eventuellt rekommendationer som angetts av affiliate för att göra det möjligt för affiliate att ta emot belöningar för att skicka kunder till handlare. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies.
  TTS_ : 365 dagar, cookie
  Denna cookie registrerar affiliateföretagets webbplats, det reklammaterial som används och eventuellt de vittnesmål som angetts av affiliaten för att de ska kunna ta emot belöningar för att skicka kunder till återförsäljare. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies.
  __tgdat :​365 dagar, cookie
  Denna cookie registrerar affiliatens webbplats, det reklammaterial som används och eventuellt de vittnesmål som angetts av affiliaten för att de ska kunna ta emot belöningar för att skicka kunder till återförsäljare. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies.
  Bildpixel : spårningspixel
  En metod för att spåra annonsörer där pixeln är en länk i koden på bekräftelsesidan. Det kännetecknas också av användningen av intrycksspårning.
  Google Ads
  _gcl_au : 90 dagar, cookie
  Används av Google AdSense för att experimentera med annonsresultat på webbplatser som använder deras tjänster.
  FPAU : 90 dagar, cookie
  En cookie som samlar in information om användare och deras aktivitet på webbplatsen genom inbyggda element för analytiska och rapporteringsändamål.
  FPGCLAW : 90 dagar, cookie
  Innehåller användarinformation relaterad till kampanjen.
  FPGCLGB : 90 dagar, cookie
  Innehåller användarinformation relaterad till kampanjen.
  _gcl_gb : 90 dagar, cookie
  Innehåller användarinformation relaterad till kampanjen.
  _gac_gb_<> : 90 dagar, cookie
  Innehåller användarinformation relaterad till kampanjen.
  _gcl_aw : 90 dagar, cookie
  Innehåller användarinformation relaterad till kampanjen.
  IDE : 730 dagar, cookie
  Denna cookie används för att visa Google-annonser på webbplatser som inte tillhör Google.
  1P_JAR : 30 dagar, cookie
  Denna cookie används för att samla in webbplatsstatistik och spåra omvandlingsfrekvenser. Ställer in ett unikt ID för att komma ihåg dina inställningar och annan information, som webbplatsstatistik och spårning av konverteringsfrekvens.
  test_cookie : 1 dag, cookie
  Används för att testa om behörigheter att sätta cookies i användarens webbläsare är aktiverade.
  AEC : 138 dagar, cookie
  Dessa cookies förhindrar skadliga webbplatser från att agera å dina vägnar utan din vetskap.
  APISID : 193 dagar, cookie
  Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i den här aktiva sessionen och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.
  SAMTYCKE : 559 dagar, cookie
  Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i den här aktiva sessionen och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.
  DSID : 10 dagar, cookie
  'DSID'-cookien används för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte tillhör Google och för att komma ihåg om användaren har samtyckt till annonsanpassning.
  OTZ : 23 dagar, cookie
  Denna cookie används för att komma ihåg dina inställningar och annan information, såsom ditt föredragna språk, antalet resultat som visas på en sökresultatsida (till exempel 10 eller 20), och om du vill ha Google SafeSearch har aktiverats.
  SAPISID : 28 dagar, cookie
  Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du besöker deras tjänster igen. När du är kvar i den här aktiva sessionen och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.
  SEARCH_SAMESITE : 176 dagar, cookie
  Tillåter servrar att minska risken för CSRF-attacker och informationsläckor genom att säkerställa att en given cookie endast ska skickas med förfrågningar som initieras från samma registrerade domän.
  SIDCC : 393 dagar, cookie
  Laddar ner vissa verktyg från Google och sparar inställningar, som antalet sökresultat per ark eller aktivering av SafeSearch. Anpassar annonserna som visas i Googles sökmotor.
  SSID : 393 dagar, cookie
  Denna cookie lagras på din dator för att förbli ansluten till ditt Google-konto när du återvänder till deras tjänster. När du är kvar i den här aktiva sessionen och använder tillägg på andra webbplatser som vår, kommer Google att använda dessa cookies för att förbättra din användarupplevelse.
  __Secure-* : 730 dagar, cookie
  Dessa cookies används för att leverera reklam som är mer relevant för dig och dina intressen.
  Google Analytics
  __gads : 395 dagar, cookie
  För att säkerställa annonsvisning eller retargeting.


  Analytiska cookies

  IAI SA
  __IAI_AC2 : 45 dagar, cookie
  Omvandlingsspårningsidentifierare (aktivitetsspårning) i syfte att samla in historiken för källor som föregick beställningen, samt källan genom vilken beställningen gjordes i enlighet med tillskrivningsmodellen för senaste klick.
  Google Ads
  *-* : 14 dagar, cookie
  Lagrar information om huruvida popup-fönstret "Google Shopping Consumer Opinions" som ber om samtycke till att skicka en enkät om beställningen redan har visats.
  Google Analytics
  _ga_ : 730 dagar, cookie
  Används av Google Analytics för att samla in data om antalet besök på webbplatsen av användaren, samt datum för första och sista besöket.
  _ga : 730 dagar, cookie
  Registrerar en unik identifierare som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.
  _gid : 1 dag, cookie
  _gid-cookien registrerar en unik identifierare som används för att generera statistisk data om hur en besökare använder webbplatsen.
  _gat : 1 dag, cookie
  Används för att strypa förfrågningsfrekvenserna. Analytics anonymiserar IP-adressen.
  _dc_gtm_UA-# : 730 dagar, cookie
  Används av Google Tag Manager för att kontrollera laddningen av Google Analytics-skripttaggen. Analytics anonymiserar IP-adressen.
  FPLC : 1200 minuter, cookie
  En version av Non-HttpOnly-cookien som kallas FPLC med värdet hashat från FPID-värdet.
  _gat[_] : 1 minuter, cookie
  Används för att strypa förfrågningsfrekvenserna. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  _gat_gtag : 1 minut, cookie
  Används för att analysera besökarnas surfvanor, flöde, källa och annan information.
  __utma : 730 dagar, cookie
  Används för att skilja användare och sessioner åt. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utma-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
  __utmb : 30 minuter, cookie
  Används för att fastställa nya sessioner/besök. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utmb-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
  __utmc : cookie
  Används inte i ga.js. Ställ in för interoperabilitet med urchin.js. Historiskt sett fungerade denna cookie tillsammans med __utmb-cookien för att avgöra om användaren var i en ny session/besök.
  __utmt : 10 minuter, cookie
  Används för att begränsa antalet förfrågningar.
  __utmz : 180 dagar, cookie
  Lagrar en trafikkälla eller kampanj som förklarar hur en användare kom till din webbplats. Cookien skapas när javascript-biblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
  __utmv : 730 dagar, cookie
  Används för att lagra anpassad variabeldata på besökarnivå. Denna cookie skapas när utvecklaren använder metoden _setCustomVar med en anpassad variabel på besökarnivå. Denna cookie användes också för den föråldrade _setVar-metoden. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
  AMP_TOKEN : 365 dagar, cookie
  Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-webbplatsen. Andra möjliga värden indikerar opt-out, begäran om flygning eller ett fel när klient-ID:t hämtas från AMP Client ID-tjänsten.
  FPID : 730 dagar, cookie
  Denna cookie kallas FPID (First Party Identifier) ​​som standard. Värdet som lagras i FPID kommer att användas för att ställa in klient-ID i begäran till Googles servrar.
  _gaexp : 90 dagar, cookie
  Används för att avgöra om en användare har inkluderats i ett experiment och utgången av experiment där användaren har inkluderats.
  _opt_awcid : 1 dag, cookie
  Används för kampanjer som är mappade till Google Ads kund-ID.
  _opt_awmid : 1 dag, cookie
  Används för kampanjer mappade till Google Ads kampanj-ID.
  _opt_awgid : 1 dag, cookie
  Används för kampanjer mappade till Google Ads annonsgrupps-ID:
  n _opt_awkid : 1 dag, cookie
  Används för kampanjer mappade till Google Ads-kriterier ID:n
  _opt_utmc : 1 dag, cookie
  Lagrar den sista parametern i utm_campaign-frågan.
  _opt_expid : 0,2 minuter, cookie
  Sparar den sista parametern i utm_campaign-frågan.
  Google Analytics-pixel : 999 dagar, spårningspixel
  Pixel mäter besök, klick och andra digitala beteenden. Detta gör att du kan anpassa din marknadsföringsstrategi.
  __utmli : 60 dagar, cookie
  Cookien är en del av funktionen Enhanced Link Attribution som (försöker) att särskilja klick på länkar till samma destination i sidanalys. Innehåller id (om någon) för den klickade länken (eller dess överordnade) som ska läsas på nästa sida, så att analys på sidan kan avgöra var på sidan den klickade länken fanns.
  Google Maps
  SID : 3650 dagar, cookie
  Innehåller digitalt signerade och krypterade register över användarens Google-konto-ID och senaste inloggningstid. Kombinationen av dessa cookies (SID, HSID) tillåter Google att blockera många typer av attacker, till exempel försök att stjäla innehållet i formulär som skickats in på Googles tjänster.

 8. Cookies används för följande ändamål:
  1. skapa statistik som hjälper till att förstå hur kunder/användare av onlinebutiken använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
  2. upprätthålla kund-/användarsessionen (efter inloggning), tack vare vilken kunden/användaren inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida i onlinebutiken;
  3. bestämma kundens/användarens profil för att visa produktrekommendationer och skräddarsytt material i annonsnätverk, särskilt Googles nätverk.
 9. Programvara för att surfa på webbplatser (webbläsare) tillåter vanligtvis att cookies lagras på klienten/användarens slutenhet som standard. Kunder/Användare kan ändra inställningarna i detta avseende. Webbläsaren låter dig radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies.
 10. Restriktioner för användningen av cookies kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på Webbutikens webbplatser.
 11. Cookies som placeras på kundens/användarens slutenhet kan även användas av annonsörer och partners i Onlinebutiken som samarbetar med Onlinebutiken.
 12. Cookies kan användas av Googles nätverk för att visa annonser som är skräddarsydda för det sätt på vilket kunden/användaren använder onlinebutiken. För detta ändamål kan de behålla information om användarens navigeringsväg eller tiden som spenderats på en viss sida: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Vi rekommenderar att kunden/användaren läser dessa företags sekretesspolicy för att lära sig principerna för att använda cookies som används i statistik: Google Analytics sekretesspolicy.
 14. När det gäller information om kundens/användarens preferenser som samlats in av Googles annonsnätverk, kan kunden/användaren se och redigera information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/.
 15. Webbplatsen Online Store innehåller plugin-program som kan överföra kund-/användardata till administratörer som: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, TradeTracker, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA , Google, SALESmanago.
 16. För att korrekt implementera distansförsäljningsavtalet kan dataadministratören dela kunders/användares data med kurirenheter. För närvarande tillgängliga leveransmetoder i onlinebutiken är tillgängliga på: https://bioshi24.se/se/delivery.
 17. För att korrekt implementera distansförsäljningsavtalet kan administratören dela kunders/användares data med onlinebetalningssystem. För närvarande tillgängliga betalningsmetoder i form av förskottsbetalningar i onlinebutiken finns på: https://bioshi24.se/se/payments.

11. Nyhetsbrev

 1. Kunden kan samtycka till att ta emot kommersiell information elektroniskt genom att välja lämpligt alternativ i registreringsformuläret eller vid ett senare tillfälle på lämplig flik. Om sådant samtycke ges kommer Kunden/Användaren att få information (Nyhetsbrev) från Webbutiken, samt annan kommersiell information som skickas av Säljaren, till den angivna e-postadressen.
 2. Kunden kan när som helst avbryta prenumerationen från att ta emot nyhetsbrevet genom att avmarkera lämplig ruta på sin kontosida eller genom att gå till formuläret https://bioshi24.se/se/newsletter.html och klicka på lämplig länk i innehållet i varje nyhetsbrev eller via kundtjänstkontor.

12. Konto

 1. Kunden/användaren får inte lägga upp innehåll i webbutiken eller tillhandahålla det till säljaren, inklusive åsikter och annan olaglig information.
 2. Kunden/Användaren får tillgång till Kontot efter registrering.
 3. Vid registreringen uppger Kunden/Användaren kontotyp eller kön, namn, efternamn, företagsnamn, skatte-ID-nummer, uppgifter för utfärdande av försäljningsdokument, fraktdata, e-postadress och väljer lösenord. Kunden/Användaren säkerställer att de uppgifter som han/hon lämnar i registreringsformuläret är sanna. Registrering kräver noggrann läsning av Reglerna och markering på registreringsformuläret att Kunden/Användaren har läst Reglerna och accepterar alla dess bestämmelser.
 4. När Kunden/Användaren beviljas åtkomst till Kontot ingås ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster avseende Kontot på obestämd tid mellan Säljaren och Kunden. Konsumenten kan frånträda detta avtal enligt de villkor som anges i bestämmelserna.
 5. Registrering av ett konto på en av sidorna i Online Store innebär också registrering som möjliggör åtkomst till andra sidor där Online Store är tillgänglig.
 6. Kunden/Användaren kan säga upp avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster när som helst med omedelbar verkan genom att informera Säljaren via e-post eller skriftligen till den adress till Dataadministratören som anges i avsnitt 1, punkt 2 i denna Integritets- och Cookies Politik.
 7. Säljaren har rätt att säga upp avtalet för tillhandahållande av tjänster avseende Kontot i händelse av upphörande av tillhandahållande eller överföring av tjänsten Online Store till tredje part, brott mot lagen eller bestämmelserna i Reglerna av Kunden/ Användare, samt i händelse av inaktivitet hos Kunden/Användaren under en period av 6 månader. Avtalet sägs upp med sju dagars uppsägningstid. Säljaren kan föreskriva att omregistrering av Kontot kräver Säljarens samtycke.
pixel